OBCHODNÉ PODMIENKY


Tieto všeobecné obchodné podmienky určujú hlavné zásady a princípy obchodných vzťahov medzi
Miloš Novotný
Bojnická cesta 18
971 01 Prievidza
IČO: 47920459
DIČ: 3021375159
• telefónne číslo,
• presný popis tovaru,
• počet kusov,
• spôsob úhrady,
• spôsob prevzatia tovaru,
• podnikateľ:
• obchodné meno,
• kontaktnú osobu,
• telefónne číslo,
• IČO,
• IČ DPH,
• presný popis tovaru,
• počet kusov, spôsob úhrady,
• spôsob prevzatia tovaru.
Tovar je zabalený a zabezpečený spoločnosťou Miloš Novotný. Odberateľ je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky.
Ceny uvádzané na stránkach, ktoré majú byt uhradené odberateľom,zahrňujú daň z pridanej hodnoty.PLATBA PRI DODÁVKE NA DOBIERKU: Pri tomto spôsobe platby odberateľ uhrádza tovar pri prevzatí na pošte alebo kuriérovi.PLATBA PRI OSOBNOM PREVZATÍ: Pri tomto spôsobe platby odberateľ uhrádza tovar pri prevzatí priamo v predajni v Prievidzi na Bojnickej ceste 18 v hotovosti.PLATBA PREVODOM NA BANKOVÝ ÚČET: Pri tomto spôsobe platby odberateľ dostáva tovar po uhradení faktúry. Odberateľ je povinný pri prebratí tovaru a služby skontrolovať jeho úplnosť a správnosť, prípadne závady bezodkladne oznámiť dodávateľovi. Odberateľ má právo reklamovať tovar a službu, ktoré preukázateľne nespĺňajú požadovanú kvalitu, príp. množstvo.
Pri odbere cez zásielkovú službu je odberateľ pri zistení závad povinný okamžite písomne špecifikovať závadu na tovare, poškodený tovar vrátiť spolu s dokladom o zaplatení (príp. faktúru). Odberateľovi bude navrhnutý spôsob riešenia reklamácie (napr. doručením nového tovaru, finančnou kompenzáciou, príp. vrátením kúpnej ceny).
Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku, nesprávnou manipuláciou, či neodbornou obsluhou.
Pri uplatnení reklamácie je odberateľ povinný doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený
Spoločnosť si vyhradzuje právo predlžiť dobu na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opravu výrobcovi, na dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave.
Pri objednávke tovaru zhotoveného na mieru odberateľovi, odberateľ stráca právo na vrátenie tovaru.
Práva odberateľa vo vzťahu k spoločnosti Miloš Novotný vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších právnych predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
Spoločnosť Miloš Novotný, ani odberateľ nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené “vyššou mocou” alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, a takáto strana má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.
Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok, sa riadia príslušnými právnymi normami.
(ďalej len Miloš Novotný)a odberateľmi. Odoslaním objednávky vyjadruje odberateľ súhlasí s obchodnými podmienkami.
Objednávanie a dodávky tovaru
Odberateľ objednáva tovar od:Miloš Novotný prostredníctvom elektronickej pošty. Každá objednávka musí obsahovať:
• meno zákazníka,
Spoločnosť zaraďuje objednávky do systému v poradí, v akom prichádzajú. Spoločnosť potvrdí objednávku elektronickou poštou a oznámi odberateľovi termín, kedy bude tovar k dispozícii. Tiež zabezpečuje dopravu prostredníctvom pošty, alebo prepravnej služby. Spoločnosť tovar zasiela po uhradení sumy na účet, alebo na dobierku. Pri osobnom prevzatí tovaru musí odberateľ skontrolovať správnosť a kompletnosť dodávky a potvrdiť podpisom dodací list spoločnosti. Pri použití prepravnej služby sa tovar a daňové doklady odovzdajú prepravnej službe, resp. zašlú sa elektronicky.
Ceny
Zoznam tovaru i s predajnými cenami je obsiahnutý v elektronickom obchode.
Spôsob platby
Platby sa vykonávajú v mene euro, pričom spoločnosť vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:
Vlastnícke práva
Odberateľ sa stáva majiteľom tovaru až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.
Práva a povinnosti spoločnosti Miloš Novotný a odberateľa
Bez ohľadu na ostatné ustanovenia, spoločnosť nezodpovedá odberateľovi za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty vzniknuté akýmkoľvek spôsobom.
Záručné lehoty a reklamačný poriadok
Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený v spoločnosti Miloš Novotný
Záručný a pozáručný servis
Spoločnosť Miloš Novotný nenesie zodpovednosť a nebude plniť podmienky stanovené pre záručné reklamácie pri poškodeniach spôsobených neprimeraným používaním, napr.Naťahovaním, pád na zem, zachytenie o nejaký předmět a podobne. Kamene, orgonity aj šperky sú z krehkých materiálov a tak k nim treba aj pristupovať.
Záverečné ustanovenia
V prípade, že kompetentný orgán Slovenskej republiky preukáže niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
Tieto všeobecné obchodné podmienky určujú hlavné zásady a princípy obchodných vzťahov medzi spoločnosťou Miloš Novotný a odberateľmi. Odoslaním objednávky vyjadruje odberateľ súhlasí s obchodnými podmienkami.
Súčasťou obchodných podmienok sú aj zásady ochrany osobných údajov.
Tieto podmienky vstupujú do platnosti dňa 12.4.2020 a platia až do odvolania.