Zásady ochrany osobných údajov

Spracovanieosobnýchúdajov v súlade s nariadením EÚ

V súvislosti so všeobecným európskymnariadením o ochraneosobnýchúdajov (angl. skratkaGDPR – General Data ProtectionRegulation) Vás prosíme o vyjadreniesúhlasu so spracovaním Vašich osobnýchúdajov v e-shope SVET KAMEŇOV A ZDRAVIA. Účelomnariadenia GDPR je vyššiamiera ochrany Vašich osobnýchúdajov a prehľad o ichspracovaní a Vašich právach.

Vaše osobné údaje súspracovávanévýhradne v súlade s platnou legislatívou. Osobné údaje spracovávamevýhradnesosúhlasom klienta. Je iba na jeho slobodnom rozhodnutí, či svojsúhlas v naminavrhnutom rozsahu poskytne, alebo neposkytne. Poskytnutiesúhlasu je úplnedobrovoľné a raz poskytnutý súhlas je možné kedykoľvekodvolať. Rozsahom poskytnutého súhlasusmeviazaný a plne ho rešpektujeme.

1. Účel spracovania

Vaše osobné údaje budeme spracovávať za účelomrealizácie Vašich objednávok, objednaných služieb, fakturáciealebopre účely doručeniaobjednávok na Vašukontaktnú adresu.

2. Rozsah spracovania

Spracovávamenasledujúcezákaznícke údaje, ktorésúpotrebnéprerealizáciuobjednávok a ktoré nám poskytujete vedome:

 • meno
 • priezvisko
 • ulica a súpisné číslo
 • poštovésmerovacie číslo
 • mesto
 • štát
 • krajina
 • telefónne číslo
 • názovspoločnosti
 • IČO
 • DIČ
 • IČ DPH
 • e-mailová adresa

Údaje, ktoré nám poskytujete nevedome:

 • IP adresa

3. Doba spracovania

Vaše osobné údaje budúbezpečne uložené, zhromažďované, spracovávané a archivované z dôvoduvedeniaúčtovnýchzáznamov a dokladov po dobu 10 rokov (na základe článku č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v zneníneskoršíchpredpisov) od poslednejrealizovanej objednávky.

4. SúboryCookies

Prepotrebyprispôsobenia obsahu nášho e-shopu Vašim preferenciámpoužívamesúboryCookies. Cookiessú malé dátovésúbory, ktoré si ukladá náš e-shop do Vášho webového prehliadačapri jeho návšteve. Pokiaľnesúhlasíte s použitím súborovCookies, nastavte si vlastnépravidláprepoužitieCookiesvowebovomprehliadači na Vašomzariadení. V prípade, že zakážete použitiesúborovCookies, môže byť funkčnosť e-shopuobmedzená.

5. Webová metrika a analytika

Jedná sa o konverzné, alebopixelové značky, prípadne malé grafické obrázky, ktorémôžu byť začlenené v kóde nášho e-shopu a na základektorých je možná identifikáciapoužívateľapre účely zaznamenania jeho správaniasa a meranianávštevnosti.

Využívamenasledujúce systémy:

 • GoogleAnylitics

6. Reklamné a propagačné služby

V e-shopepoužívame mimo vybaveniaobjednávok Vaše kontakty k zasielaniureklamných, alebo obchodných oznámení. Jedná sa o spracovanienasledujúcichúdajov:

 • meno
 • priezvisko
 • e-mailová adresa

Údaje používateľov, ktorísaprihlásili k odoberaniunoviniek z e-shopu (tzv. Newsletter) súodosielané a spracovávanétreťou stranou mimo EU – spoločnosťou he Rocket Science Group, ktoráprevádzkuje službu Mailchimp a ktorádodržiava zásady európskehonariadenia na ochranu osobnýchúdajov. Dostupné sú na webovej adrese mailchimp.com

7. Právo na prístup k údajom

Používateľ e-shopu má právo na získanieinformácií o účele a rozsahu spracovania jeho osobnýchúdajov.

8. Právo na prenositeľnosťúdajov

Povinnosťousprávcu je predaťnositeľoviúdajovvšetky o ňomspracovávanéinformácie v štruktúrovanom, bežnepoužívanom, strojovočitateľnom formáte. Uplatnenímtohto práva získavapoužívateľ kontrolu nad svojimiosobnýmiúdajmi a má rovnakomožnosťich v takto získanejpodobepredaťinému správcovi.

Nástroj prestiahnutieúdajov je používateľovidostupný v časti “Účet > Ochrana osobnýchúdajov (GDPR)” svojhozákazníckeho účtu.

9. Právo na opravu údajov

Používateľ má právo v prípadepodozrenia na nesprávnosť uložených údajovpožiadaťsprávcuúdajov o opravu. Svoje údaje si môžeupravovať v časti “Účet” svojhozákazníckeho účtu.

10. Právo na obmedzenéspracovanieúdajov

Používateľ má právo na to, aby správcaobmedzilspracovanie jeho osobnýchúdajov, alebozneprístupnil vybrané osobné údaje, alebodočasneodstránilzverejnené údaje.

11. Právo na vymazanieúdajov

Používateľ má právo na vymazaniesvojichosobnýchúdajov bez zbytočného odkladu, pokiaľ už niesúpotrebnépre účel, prektorýbolizhromažďované, alebospracovávané a pominul zákonný dôvodichprípadnejarchivácie. Pripožiadavke na vymazanieúdajovbudúvšetkynenávratne vymazané a súvisiace objednávky (akexistujú) anonymizované.

12. Právo na zabudnutie

Používateľ má právo na vykonanieprimeranýchkrokov, vrátane technických opatrení, k vymazaniuvšetkýchodkazov na svoje osobné údaje a ichkópie, ak pominul zákonný dôvodichprípadnejarchivácie.

13. Právo vzniesťnámietku

Používateľ má právo vzniesťnámietku proti spracovaniuosobnýchúdajov, alebopokiaľ nemá možnosťuplatniť právo na výmaz.

14. Právo podaťsťažnosť

Používateľ má právo podaťsťažnosť dozornému orgánu pokiaľsadomnieva, že spracovaním jeho osobnýchúdajov je v rozpore s nariadením GDPR.

15. Zaznamenávaniepožiadaviekpoužívateľov

Prevádzkovateľ e-shopu je povinný zaznamenávaťvšetkypožiadavkypoužívateľov v súvislostisostiahnutím, opravou a vymazaním jeho údajov.

16. Zabezpečenie ochrany údajov

Disponujeme modernými technickými a bezpečnostnýmimechanizmamizabezpečujúcimi ochranu spracovávanýchúdajovpredneoprávnenýmprístupomaleboprenosom, predichstratoualebo zničením, aleboiným možným zneužitím.

V prípadeneposkytnutiasúhlasu a osobnýchúdajov Vám nebudeme môcť na základeEurópskehonariadenia o ochraneosobnýchúdajovposkytnúťžiadne služby.

v Prievidzi, 12.4.2020